Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการและกิจกรรม     
  ข่าวการศึกษา     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา (อ่าน 120)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 139)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ     

 


หน้าหลัก
บุคลากร
บริการสำหรับนักศึกษา
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ระบบการบริการศึกษา (ESS)
ปฏิทินการศึกษา
อัตราค่าใช้จ่าย
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 62/2 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 :สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน